โครงร่างผลิตภัณฑ์

M252B can print out data of various types of equipment via BCD input or RS-232C interface.

ดาวน์โหลด

แคตตาล็อกสินค้า(PDF)
M252Bแคตตาล็อกสินค้า
คู่มือการใช้งาน(PDF)
M252B 1.03
ขนาด
DXF
(ZIP)
PDF
เครื่องมือสนับสนุน
ซอฟต์แวร์
  • ผู้ใช้จะต้องมีการการลงทะเบียนก่อนเพื่อจะได้ดาวน์โหลดคู่มือการใช้เครื่อง ขนาดภายนอกของตัวเครื่อง เครื่องมือสนับสนุนและซอฟต์แวร์
  • ซอฟแวร์โปรแกรม Acrobat Reader จาก Adobe Systems จำเป็นต้องมีเพื่อเอาไว้ใช้ดูไฟล์ PDF