เครื่องพิมพ์

The following is a list of intelligent printers that can print data from indicators and total it. Equipped with the statistical calculation function for grand total, sub-total, standard deviation and the like and the classification and totaling function per code, they can respond to various needs in the production line.

DS252

・ บันทึกน้ำหนักทั้งมวลและโหลดข้อมูลจากตัวบ่งชี้ลงในCF การ์ด

・ ข้อมูลที่บันทึกไว้ในรูปแบบCSVทำให้ง่ายต่อการจัดการ

・ มีฟังก์ชั่นการคำนวณระดับสูงเช่นยอดรวมทั้งหมด ยอดรวมย่อย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแจกแจงความถี่

M252B

・ รูปแบบฟังก์ชั่นการคำนวณทางสถิติระดับสูง

・ ฟังก์ชั่นนี้คำนวณยอดรวมใหญ่ ยอดรวมย่อย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฮีสโตแกรม แผนภาพดีสเพสเม้นท์และสามารถสั่งพิมพ์ได้

・ ฟังก์ชั่นการพิมพ์คู่ช่วยให้ข้อมูลที่พิมพ์ออกมาถูกส่งมาจากตัวชี้วัด2 ตัวและรวมยอดของทั้งคู่ให้ด้วย

・ มีฟังก์ชั่นในการตั้งรหัสชื่อได้32 ชนิดต่อ1ชาแนลและสามารถใช้ค่าตัวเลขและอักษรคาตาคานะในการทำรหัสชื่อได้

・ นอกจากอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องคือ SIFทั้ง2ชาแนลแล้วยังมีการเตรียมอ๊อปชั่น BCD และ RS-232Cให้เป็นทางเลือกอีกด้วย

・ ขนาดแหล่งจ่ายไฟ: 100V ถึง 240V AC

To the top